HR strategický konzultant

 Kouč pro seniorní manažery a majitele firem

Zásady zpracování osobních údajů 

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je: RNDr. Zdenka Hromadová, 756 11 Leskovec 210IČ: 68151942

ZPRACOVATEL OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovatelem osobních údajů je: RNDr. Zdenka Hromadová, 756 11 Leskovec 210,IČ: 68151942

Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce.

TEXT SOUHLASU

Zaškrtnutím políčka před odesláním 

v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( dále jen „ nařízení GDPR “), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018,

souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

JAKÉ ÚDAJE BUDOU ZPRACOVÁNY

Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,

bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo,

datum narození,

e-mailová adresa,

telefonní číslo,

číslo bankovního účtu,

IP adresa,

K JAKÝM ÚČELŮM BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁNY A UCHOVÁNY OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÝMI JSOU:

jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,

bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo,

e-mailová adresa,

telefonní číslo,

číslo bankovního účtu,

IP adresa,

bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:

pro zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení správce,

pro zajištění provozu internetového obchodu ​https://zdenkahromadova.cz ​ – data jsou bezpečně uložena v databázích a souborech u hostingové společnosti, kterou využíváme pro nutný chod našeho internetového obchodu.

pro poskytnutí třetím osobám, aby je tyto osoby užily k následujícím účelům:

pro zpracování platebních operací při platbě kartou nebo jiným platebním systémem – data jsou bezpečně uložena u vybraného subjektu a využíváme je pouze k ověření zaplacení za zboží dle kupní smlouvy

pro vytváření a správa reklamních kampaní – vaše data jsou uložena na zabezpečených serverech Google, Seznam, Facebook a jiných reklamních systémů

pro zajištění provozu internetových stránek ​https://zdenkahromadova.cz data jsou bezpečně uložena v databázích a souborech u hostingové společnosti, kterou využíváme pro nutný chod našeho internetového obchodu.

DOBA, PO KTEROU BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁNY

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 24 měsíců.

JAKÝM ZPŮSOBEM BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁNY A UCHOVÁNY?

Osobní údaje budou zpracovány:

strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;

  • Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 nařízení GDPR).

Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).

Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat vyplněním formuláře na internetových stránkách na adrese https://zdenkahromadova.cz nebo odesláním e-mailu na adresu info@zdenkahromadova.cz

Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení GDPR.

Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat:

strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle kapitoly III nařízení GDRP.

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.